loading

Общи условия

Последно обновени: 13 юни 2023г.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между СенаТекс, уебсайт: „https://senatechs.com/“, наричано по-долу за краткост „Сайта“ от една страна, и  Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

СенаТекс е фирма, регистрирана с код по Булстат: 204412131

Контакти за връзка:silvena.miteva.007@gmail.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящите условия за използване на Сайта съдържат информация за дейността на СенаТекс, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Условия за ползване

Чл. 1. (1) На Сайта Потребителите могат да получават информация относно услугите, предоставяни от СенаТекс.

(2) Услугите включват предоставяне на онлайн услуги като изготвяне на софтуерни решения или графичен дизайн.

Чл. 2. Услугите на Сайта могат да се използват без да е необходима регистрация на потребителски профил.

Чл. 3. (1) Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитване в полето за съобщения.

(2) С цел осъществяване на връзка с Потребител, същият следва да предостави: имена, актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка.

Интелектуална собственост

Чл. 4. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 5. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Петя Станкова Димова има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 6. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

Чл. 7. Сайтът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните функционалности и информационни ресурси.

Чл. 8. Сайтът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените функционалности и информационни ресурси. Сайтът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Изменение на общите условия

Чл. 9. (1) Сайтът си запазва правото да добавя, променя или премахва услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

(2) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни във връзка с промяната в характера на съответната услуга/и.

Чл. 10. Когато Потребител не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайтът в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 11. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Приложимо право

Чл. 12. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.

Чл. 14. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.